Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijke pijler in ons beleid. Om de medezeggenschap binnen BOOR te versterken, is er een Deltaplan Medezeggenschap opgezet. Dit is hieronder te downloaden. 

 

Medezeggenschapsraad

Op de scholen van BOOR is medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel een vanzelfsprekendheid. De medezeggenschapsraden van de scholen ontvangen faciliteiten en scholing om hun werk goed te doen.

 

Via de medezeggenschapsraad van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schooldirecteur.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

BOOR heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Voor elke sector één. Deze raden bespreken in overleg met het college van bestuur en/of de bovenschools directeur de voorstellen en plannen van het bestuur over bovenschoolse zaken. Ze hebben advies- en instemmingsrecht over verschillende onderwerpen die alle of een groot deel van de scholen betreffen. De leden van de medezeggenschapsraden op de scholen kiezen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor een termijn van drie jaar. De raden vergaderen ongeveer acht keer per jaar en worden gefaciliteerd door een ambtelijk secretaris, Willy Feijer.