Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

MANAGER HR (V/M) - BOOR Services

allround HR Manager – kennis van het onderwijsveld


Algemeen

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven met ruim 3.500 medewerkers. BOOR Services is het bestuursbureau van stichting BOOR.

 
Ambitie

Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor haar leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van BOOR moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling: het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam. Deze ambitie is neergelegd en verder uitgewerkt in het koersdocument “Leerlingen van nu, burgers van morgen”, langs de volgende vijf thema’s:

 1. Leren voor de toekomst
 2. Leren is maatwerk
 3. Leren met de beste leraren en schoolleiders
 4. Leren in de samenleving
 5. Leren in een professionele cultuur

Alle activiteiten zijn erop gericht om goed onderwijs te realiseren. Goed onderwijs kwalificeert leerlingen immers voor een vervolgopleiding, het uitoefenen van een beroep en het deelnemen in de maatschappij. Leerlingen worden deel van hun sociale omgeving en leren daarin zorg te dragen voor anderen. Tenslotte draagt goed onderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen.


De organisatie
 • Het bestuur van de stichting bestaat uit negen leden en vormt het bevoegd gezag van de openbare scholen in Rotterdam. Het bestuur is verdeeld in een college van bestuur (drie personen) en een algemeen bestuur (zes personen). Het college van bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft naast de bestuurlijke rol tevens een toezichthoudende rol.

 • Bovenschoolse directie primair onderwijs. De scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn verdeeld in vier scholengroepen, met elk een bovenschools directeur. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een aparte scholengroep en wordt ook geleid door een bovenschools directeur. 

 • College van schoolleiders. De rectoren uit het voortgezet onderwijs zijn verenigd in het college van schoolleiders.

 • Medezeggenschap. Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad hebben ouders, medewerkers en eventueel leerlingen invloed op het schoolbeleid. BOOR heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze raden bespreken in overleg met het college van bestuur en/of de bovenschools directeur de voorstellen en plannen van het bestuur over bovenschoolse zaken.

 • Voor het realiseren van de ambities zijn voldoende en gekwalificeerde leerkrachten nodig, die worden aangestuurd door gekwalificeerde schoolleiding en adequaat ondersteund door het bestuursbureau BOOR Services. Het servicebureau heeft een breed en divers serviceaanbod op verschillende expertisegebieden, zoals algemene beleidsondersteuning, kwaliteit van het onderwijs, communicatie, finance & control, human resource management, juridische zaken, medezeggenschap en huisvesting. BOOR Services wordt aangestuurd door een directeur.

Aangezien er bij BOOR sprake is van openbaar onderwijs in een one tier model, heeft de gemeente Rotterdam ook een aantal toezichthoudende taken. De gemeenteraad van Rotterdam draagt verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het strategisch beleidsplan, de jaarlijkse begroting, het jaarverslag met jaarrekening, de benoeming van de bestuursleden en de wijziging van de statuten.


Strategische HR aanpak

Een strategische HR aanpak is een vereiste, want alleen daarmee kan BOOR haar medewerkers op het gewenste professionele niveau brengen en houden. Hen blijven boeien, enthousiasmeren en binden. Door het bieden van een veilige en transparante werkomgeving, door het tonen van goed werkgeverschap, door het versterken van verandervermogen en veranderbereidheid en door te werken aan duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.

Een strategische HR aanpak is bovendien nodig om nu en de komende jaren nieuw talent te kunnen werven. Door de effecten van de vergrijzing in onze samenleving in combinatie met de krappe arbeidsmarkt is actieve werving van voldoende en gekwalificeerde leraren, alsook directiepersoneel en ondersteunend personeel een belangrijk onderwerp dat de komende jaren voortdurend aandacht en actie zal vragen.


HR uitdagingen

Op de vijf genoemde thema’s liggen stevige uitdagingen voor de organisatie als geheel, en als afgeleide daarvan zeker ook voor de afdeling HR in zowel de ondersteuning als de (strategische) HR beleidsontwikkeling en -advisering. Daarnaast moeten de reguliere taken van HR onverkort doorgang vinden. Tegelijkertijd is de huidige afdeling HR zelf ook in een proces van doorontwikkeling en professionalisering waardoor zij zich transformeert naar een professionele, toekomstgerichte afdeling HR.
De komende tijd is dé uitdaging voor de Manager HR om een actieve bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de huidige afdeling HR naar de gewenste professionele en toekomstgerichte afdeling; het werven van nieuw talent voor BOOR; het realiseren en behouden van vitaliteit in de hele organisatie en het mee opbouwen van een veerkrachtige organisatie met een daarbij passende bedrijfscultuur. Daarbij heeft de Manager HR de opdracht om alle aspecten rondom modern HR beleid verder uit te bouwen en te implementeren. Hiertoe behoort ook de verdere ontwikkeling en implementatie van e-HRM.
Naast deze brede allround HR portefeuille is de Manager HR ook de adviseur van het college van bestuur, in het bijzonder van de portefeuillehouder HR en de scholen. Tevens onderhoudt de Manager HR relevante contacten met derden en neemt hij/zij in voorkomende gevallen deel aan gemeentelijke en overige externe werk- en projectgroepen op HR gebied.


Over de functie Manager HR

Gezien de ontwikkelingen die stichting BOOR doormaakt is het van belang dat de Manager HR een actieve bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de organisatie in het algemeen en BOOR Services in het bijzonder. Realiseert toepasbaar beleid (HR en HRD- beleid) voor BOOR. Bedenkt alternatieve oplossingen. Zoekt proactief de verbinding. Streeft integraliteit van het beleid na, in samenspraak met het college van bestuur en het management team van BOOR Services. Tevens is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat de afdeling HR zich klantgericht, slagvaardig en resultaatverantwoordelijk blijft opstellen binnen de organisatie.

De Manager HR legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur BOOR Services en onderhoudt functioneel contact met de portefeuillehouder HR in het college van bestuur. 


Resultaatgebieden
 • Leidinggeven
  Fungeert vanuit de eigen functie nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie. Ontwikkelt periodiek het meerjaren HR beleidsplan en de jaarplannen voor de afdeling HR, stelt de jaarlijkse begroting op en realiseert beide volgens planning. Organiseert een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen de afdeling HR. Geeft coachend leiding aan de medewerkers en creëert randvoorwaarden voor hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Is binnen de afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde HR beleid, zoals werving & selectie, de gesprekscyclus, opleiding en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.
  Organiseert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen de afdeling en biedt de medewerkers medezeggenschapsmogelijkheden. Draagt zorg voor een adequate HR planning en control cyclus.

 • Organisatieontwikkeling en advisering
  Signaleert relevante in- en externe strategische ontwikkelingen en onderneemt de benodigde actie richting college van bestuur (cvb), management team (mt) BOOR Services, schoolleiding en /of HR medewerkers.
  Treedt op als klankbord en adviseur voor cvb, mt BOOR Services en schoolleiding bij processen van organisatieontwikkeling en inrichtingsvraagstukken. Adviseert en informeert cvb, mt BOOR Services en schoolleiding over de ontwikkeling van het HR- en HRD-beleid en het HR instrumentarium. Adviseert en informeert cvb, mt BOOR Services en schoolleiding over de uitvoering(consequenties) van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals vastgelegd in de CAO’s po en vo. Adviseert het cvb en de directeur BOOR Services inzake (g)mr aangelegenheden, zoals overleg, advies- en instemmingsvraagstukken. Ontwikkelt en onderhoudt een agenda en portfolio van activiteiten en projecten op HR-gebied.

 • Ontwikkeling en implementatie HR-beleid op organisatieniveau
  Is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het strategisch HR-beleid m.n. op het gebied van strategische personeelsplanning, pluriformiteit, management- en talentontwikkeling, beoordeling & beloning en scholing & opleiding. Goed werkgeverschap is hierbij het leidend principe.
  Ziet toe op de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijstelling van de bestaande en nieuwe HRinstrumenten, in nauwe samenspraak en samenwerking met de schoolleiding.

  Is verantwoordelijk voor ontwikkeling, toepassing en onderhoud van het HR-Kwaliteitskader en het strategisch meerjaren HR-beleid. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van arbeidsvoorwaardenregelingen en onderhoudt relevante in- en externe contacten in dit verband. Bewaakt de kwaliteit van de HR-administratie.

Functie specifieke eigenschappen
 • Leiderschap met lef
 • Omgevingsbewustzijn
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Initiatiefrijk
 • Visie

Persoonlijkheid

Een verbindende HR manager met een ondernemende, hands-on / getting things done mentaliteit. Iemand die goed gedijt in een dynamische omgeving. Die de omgeving van het onderwijs in het algemeen en BOOR in het bijzonder begrijpt, interessant vindt en daarin effectief kan meebewegen. Iemand met ambitie, visie, creativiteit en analytisch vermogen. Tot slot is er behoefte aan een Manager HR die integer, mensgericht, innovatief en communicatief sterk is, die beschikt over een authentieke creatieve persoonlijkheid, lef heeft, karakter toont en aantoonbare ervaring heeft op het brede vlak van HRM.


Opleiding en ervaring
 • WO werk- en denkniveau.
 • Kennis van HRM en organisatiekunde.
 • Aantoonbaar ruime leidinggevende ervaring in een complexe, dynamische omgeving.
 • Kennis van het werkveld van HRM in brede zin. Business partner voor bestuur, directie en management.
 • Kennis van het onderwijsveld.
 • Gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de maatschappelijke omgeving waarin BOOR opereert.
 • Ervaring met transitie van organisatie en cultuur.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto jaarsalaris bedraagt op fulltime basis maximaal ca. € 85.000 inclusief vakantietoeslag. Prima opleidingsmogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Beoogde indiensttreding: zo spoedig mogelijk.
Document Nadere informatie en solliciteren:
Stichting BOOR laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 november via www.diemenenvangestel.nl vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

Geplaatst op:
9 november 2017

Reageer voor:
24 november 2017

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
BOOR Services

Deelgemeente:
Noord

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management