Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat normaliter uit negen leden en vormt het bevoegd gezag van de openbare scholen in Rotterdam. Het bestuur is verdeeld in een college van bestuur (twee personen) en een algemeen bestuur (zes personen).

 

Het college van bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol. De precieze taakverdeling is geregeld in de statuten van de stichting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook de gemeenteraad van Rotterdam heeft wettelijk nog enkele toezichthoudende taken.

 

De leden van het algemeen bestuur en het college van bestuur komen ongeveer zes maal per jaar bijeen. De bestuursvergaderingen zijn in beginsel openbaar. De agenda, vastgestelde verslagen en de kernpunten van de bestuursvergaderingen zijn te vinden op www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen.