Klachtenregeling

Bij BOOR is een klachtenregeling van kracht. Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling. De volledige regeling kunt u hieronder downloaden.


Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling vastgesteld en uitgevoerd. Dit is een wettelijke verplichting.

 

Waarom?

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

 

Wie kunnen een klacht indienen?

Deze klachtenregeling geldt voor alle personeelsleden van BOOR. Daarnaast kunnen ouders, leerlingen en een ieder die deel uitmaakt van een school van BOOR een klacht indienen. 

 

Waarover wel en niet?

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

 

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep eindexamens of de bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

 

De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk.

 

Landelijke Klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het bestuur besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs.

 

Medezeggenschap

De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

 

Klachtenafhandeling

In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van BOOR. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Zie verder de artikelen vier tot en met acht van de klachtenregeling.

 

Namen en adressen:

 

Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van BOOR.

 

Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht aan:

 

Stichting BOOR
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM

 

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag is onze klachtenfunctionaris. Zij is bereikbaar via e-mail op klacht@stichtingboor.nl

 

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

 

De heer Paul van Lange:

e-mail: paul@paulvanlange.nl

telefoon: 06 22913174

 

Mevrouw Jakkie Ames

e-mail: jakkie_ames@hotmail.com

telefoon: 06 13570625

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

 

Landelijke Klachtencommissie

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030-2809590
F 030-2809591
E info@onderwijsgeschillen.nl