Medezeggenschap

Medezeggenschap, omdat het kan!

Met medezeggenschap zorgen we bij stichting BOOR dat iedereen betrokken is bij ons onderwijs kan meedenken, meepraten en meebeslissen over ons onderwijsbeleid. In de medezeggenschapsraden zitten ouders, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medewerkers.


Ouders, leerlingen en medewerkers hebben hiermee een platform waarin hun inbreng wordt gezien en gehoord. Daarmee hebben ze invloed op het beleid waarmee we het openbaar onderwijs en onze openbare identiteit vormgegeven. Zo werken bestuur en alle andere betrokkenen samen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Rotterdam en omgeving!

 

Wat is een medezeggenschapsraad (mr)?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De rector of schooldirecteur overlegt regelmatig met de mr op zijn/haar school over onderwerpen die de school betreffen. Op elke school worden leden voor een termijn van drie jaar gekozen.

 

Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)?

Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt onderwerpen die alle of een deel van de scholen binnen een sector aangaan. BOOR kent per onderwijssector een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden is het college van bestuur en/of een bovenschools directeur. De leden van de medezeggenschapsraden op de scholen kiezen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor een termijn van drie jaar.

Waarom is een gmr belangrijk? Wat doe je als lid van een gmr? En wat moet je daarvoor kunnen? Je leest er meer over op de pagina's van de verschillende gmr's:


Faciliteiten voor (g)mr leden

In de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: WMS) is geregeld wat (g)mr's en bestuur van elkaar mogen verwachten. Hierin is bijvoorbeeld geregeld dat (g)mr-leden scholing krijgen, die het bevoegd gezag betaalt. (G)mr- leden die werkzaam zijn bij BOOR, worden in tijd gecompenseerd voor hun medezeggenschapswerk.

Meer weten?

Voor meer informatie over medezeggenschap kun je terecht bij de directeur/rector van je school. In goed onderling overleg en met de WMS als basis, bepalen mr en schooldirectie samen hoe de medezeggenschap binnen de school vorm krijgt. Meer informatie is te vinden op www.infoWMS.nl. Nog vragen? Stuur een mail naar medezeggenschap@stichtingboor.nl.