Medezeggenschap

Medezeggenschap, samen voor het beste onderwijs!

 

Iedereen die betrokken is bij onze scholen kan meedenken, meepraten en meebeslissen over ons onderwijsbeleid. Dat noemen we medezeggenschap. Zo werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

In deze animatie leggen we kort uit wat het verschil is en waarom jouw mening belangrijk is!

 

 

Wat is een medezeggenschapsraad (mr)?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De mr overlegt regelmatig met de rector/ schooldirecteur over belangrijke onderwerpen voor de school. Denk bijvoorbeeld aan schooltijden, huisvesting of veiligheid. De leden van de mr worden voor een termijn van drie jaar gekozen.

 

Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)?

Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt onderwerpen die alle of een deel van de scholen binnen een sector aangaan. Er zijn binnen stichting BOOR drie sectoren: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voorgezet) speciaal onderwijs (v)so. Iedere sector heeft een eigen gmr. De gmr overlegt met het college van bestuur en/of een bovenschools directeur. De leden van de mr’s op de scholen kiezen de leden van de gmr’s voor een termijn van drie jaar.

 

Waarom is een gmr belangrijk? Wat doe je als lid van een gmr? En wat moet je daarvoor kunnen? Je leest er meer over op de pagina's van de verschillende gmr's:


Faciliteiten voor (g)mr leden

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld wat (g)mr's en bestuur van elkaar mogen verwachten. Hierin is bijvoorbeeld geregeld dat (g)mr-leden scholing krijgen, die het bevoegd gezag betaalt. (G)mr- leden die werkzaam zijn bij BOOR, worden in tijd gecompenseerd voor hun medezeggenschapswerk.

Meer weten?

Voor meer informatie over medezeggenschap kun je terecht bij de directeur/rector van je school. De schooldirectie bepaalt samen met de mr, in goed onderling overleg en met de WMS als basis, hoe de medezeggenschap binnen de school vorm krijgt. Heb je algemene vragen over medezeggenschap bij BOOR? Stuur een mail naar medezeggenschap@stichtingboor.nl.