Medezeggenschap

Medezeggenschap, omdat het kan!

Met medezeggenschap proberen we bij stichting BOOR te bereiken dat iedereen die erbij betrokken is kan participeren in de beleidsvoorbereiding en -besluitvorming. Medezeggenschapsraden worden bemenst door ouders, leerlingen (voortgezet onderwijs) en personeel.

Medewerkers, ouders en leerlingen krijgen een platform, hun inbreng wordt gezien en gehoord. Daarmee hebben ze invloed op het beleid waarmee het openbaar onderwijs en de openbare identiteit wordt vorm gegeven. Samen met het bestuur en alle andere betrokkenen werken we samen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Rotterdam en omgeving.

 

Hoe werkt het?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De rector of schooldirecteur overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraad op zijn/haar school over onderwerpen die de school betreffen. Op elke school worden leden voor een termijn van drie jaar gekozen.

Daarnaast kent BOOR per onderwijssector een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

In deze raden worden onderwerpen besproken die alle scholen binnen de betreffende sector en/of BOOR aangaan. Gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden is het college van bestuur en/of een bovenschools directeur. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen en een gmr-lid hoeft niet per se lid te zijn van een school mr. De leden van de medezeggenschapsraden op de scholen kiezen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor een termijn van drie jaar.


Faciliteiten voor (g)mr leden

In de Wet medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS) is geregeld wat (g)mr(leden) en bestuur van elkaar mogen verwachten. Zo is hierin geregeld dat (g)mr leden scholing kunnen krijgen, die door het bevoegd gezag betaald wordt. (G)mr leden die werkzaam zijn bij BOOR worden in tijd gecompenseerd voor hun medezeggenschapswerk.

Meer weten?

Voor meer informatie over de medezeggenschap kun je terecht bij de directeur/rector van je school. In goed onderling overleg en met de WMS als basis, bepalen mr en schooldirectie samen hoe de medezeggenschap binnen de school vorm krijgt. Meer informatie is te vinden op www.infoWMS.nl. Nog vragen? Stuur een mail naar medezeggenschap@stichtingboor.nl.