‹ vorig bericht   bericht 101 van 184   volgend bericht ›

1 oktober 2020

BOOR zoekt nieuwe voorzitter algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van BOOR bestaat uit zes leden. Volgens het rooster van aftreden ontstaat er per 1 februari 2021 een vacature voor een voorzitter van het algemeen bestuur.

De voorzitter is boegbeeld van BOOR, en moet in een ingewikkelde bestuurlijke context snel zijn of haar weg weten te vinden en relaties binnen en buiten de organisatie op kunnen bouwen. Het is een leider, die van nature op samenbindende wijze de regie voert en belangen bijeen brengt. Waar nodig brengt de voorzitter scherpte in de discussie en zorgt voor goede en scherpe besluitvorming. De voorzitter vervult een belangrijke rol in de positionering van de organisatie en vertegenwoordigt BOOR bij de gemeente Rotterdam. Dit vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Aanvullend op bovengenoemde vraagt het voorzitterschap om strategisch inzicht, uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en besluitvaardigheid. De voorzitter is tevens lid van de remuneratiecommissie van het algemeen bestuur.

Lees de volledige profielschets hier.

Meer over: het bestuur
Het bestuur van BOOR vormt het bevoegd gezag van 78 scholen waar dagelijks aan circa 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Formeel is er sprake van een one tier model waarbij het college van bestuur (drie leden) samen met de leden van het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting vormen. Het algemeen bestuur functioneert de facto als intern toezichthouder. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam, de toezichthouder. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen, laten uitvoeren en evalueren van alle beleidsterreinen op zowel strategisch als tactisch als operationeel niveau.
De taakverdeling binnen het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook enkele wettelijke toezichthoudende taken zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.
 
Meer over: taken algemeen bestuur
Het algemeen bestuur (AB) heeft de volgende taken:
 1. Het uitoefenen van toezicht, zodanig ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van BOOR daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  • de resultaten (onderwijsopbrengsten) die de organisatie realiseert;
  • het functioneren en handelen van het college van bestuur;
  • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor het onderwijs;
  • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • het karakter en de identiteit van het openbaar onderwijs.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur en het optreden als klankbord.
 3. Het optreden als werkgever voor het college van bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Procedure en contact
Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.
U kunt uw interesse voor de functie van de vacant komende positie in het Algemeen Bestuur kenbaar maken door uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, vóór 5 oktober via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toe te zenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.