terug naar lijst

Voorzitter centrale directie - Wolfert van Borselen scholengroep

Missie Wolfert van Borselen scholengroep

Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.’

 

De Wolfert van Borselen scholengroep zoekt

een voorzitter centrale directie

 

 

Ons verhaal

De Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs is onderdeel van stichting BOOR. BOOR staat voor kwaliteit in onderwijs en dat zien we terug in het handelen van onze 3.800 medewerkers op 75 scholen voor openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.

 

Wolfert van Borselen scholengroep

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft bijna 4.500 leerlingen, en 480 fte. Toch is de scholengroep kleinschalig georganiseerd in zes scholen met zeven locaties:

 • Wolfert Dalton (erkende Daltonschool voor mavo, havo, vwo),
 • Wolfert Lyceum (erkende Daltonschool voor havo, atheneum, gymnasium),
 • Wolfert College (twee locaties mavo, havo, vwo en internationale schakelklas),
 • Wolfert Tweetalig (erkende school voor tweetalig onderwijs havo en vwo),
 • Wolfert Lansing (vmbo breed, havo OB)
 • RISS-Wolfert van Borselen (internationale school die opleidt voor het diploma International General Certificate of Secondary Education en het International Baccalaureate).

Elke school heeft een locatiedirecteur en kernteams van mentoren en docenten.

 

De organisatie

De Wolfert van Borselen scholengroep wordt aangestuurd door een centrale directie bestaande uit een voorzitter en een lid. De centrale directie vormt samen met de directeuren van de zes scholen de schoolleiding (het directieberaad). De ontwikkeling, het uitdragen en de realisatie van het overkoepelende (strategische) beleid is een centraal thema. De centrale directie heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het college van bestuur. Deze zijn vastgelegd in een managementstatuut. De portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de leden van de centrale directie en de doormandatering in de school, zijn eveneens vastgelegd in een managementstatuut. De centrale directie toetst systematisch op resultaten van de locaties en de middelen/methoden die worden gebruikt bij het bereiken daarvan.

 

De centrale directie heeft een ruim mandaat van het college van bestuur. Overkoepelende strategische kaders worden door het college van bestuur vastgesteld en de voorzitter van de centrale directie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van deze kaders. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategische kaders en doelen voor de scholengroep, draagt zorg voor het integraal management, geeft dagelijkse leiding en profileert de scholengroep. Het college van bestuur controleert en toetst systematisch op resultaten van de Wolfert van Borselen scholengroep en de middelen/methoden die worden gebruikt bij het bereiken daarvan.

 

De uitdaging

Wolfert van Borselen is een scholengroep met stevige wortels in de regio Rotterdam, waar de ontwikkelingen nooit stil staan. Voor de nieuwe voorzitter ligt er een fantastische uitdaging op onderstaande punten:

 • Via de kwaliteitszorgcyclus de onderwijskwaliteit van de locaties voortdurend monitoren, versterken en verbeteren.
 • Voortdurend werken aan een warm en uitdagend werk- en leerklimaat.
 • Begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Uitdragen van strategisch leiderschap en visie voor het ontwikkelen van het internationale curriculum .
 • Versterken van externe en internationale relaties.
 • Opzetten van de internationale campus binnen de Wolfert scholengroep, waarbij er voor het eerst primair onderwijs aan de groep zal worden toegevoegd.
 • Bijdragen aan de realisatie van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur.

 

De kwaliteit van onderwijs is topprioriteit van BOOR, we streven naar voortdurende verbetering. Wij hebben de ambitie om in de scholen, burgerschap en kansengelijkheid te bevorderen. We werken samen met scholen buiten BOOR en organisaties en voorzieningen rond de leerling, en verbinden ondersteuning en onderwijs met elkaar.

Er is sprake van een soepele instroom, doorstroom en uitstroom op de scholen en tussen de sectoren, waarbij maatwerk centraal staat. De voorzitter centrale directie maakt de vertaling van het generieke deel van BOOR naar de Wolfert van Borselen scholengroep en de specifieke situatie op de locaties. Ook faciliteert de voorzitter de samenwerking met andere BOOR-scholen wat betreft het kwaliteitsbeleid en het realiseren van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur. Denk aan: visitaties van scholen onderling, schooloverstijgende commissies en werkgroepen en gezamenlijke studiedagen.

De voorzitter centrale directie maakt deel uit van het college van schoolleiders van BOOR en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid, onder leiding van het college van bestuur. Binnen het college van schoolleiders bestaat er een gedeelde verantwoordelijkheid voor collega-scholen.

 

De locaties van Wolfert van Borselen hebben gezamenlijke ambities geformuleerd wat betreft kwaliteitszorg. De kenmerken van de kwaliteitszorg zijn dat er doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal wordt gewerkt, met behulp van betrouwbare en valide informatie. Binnen de scholengroep bewaakt, evalueert en verbetert de voorzitter centrale directie, uiteraard samen met de locatie directies, de onderwijskwaliteit. De vo-sector van BOOR werkt centraal op bovenschools sectorniveau planmatig en cyclisch aan kwaliteitszorg door essentiële kwaliteitsactiviteiten in onderlinge samenhang uit te voeren. Deze kwaliteitsactiviteiten zijn opgenomen in de gemeenschappelijke kwaliteitszorgcyclus van de sector vo. De voorzitter centrale directie heeft een belangrijke rol in dit geheel.

 

Gevraagd

De voorzitter centrale directie is een charismatische en daadkrachtige leider, is flexibel, wil binden en bouwen aan de vernieuwingen die de afgelopen periode zijn ingezet. Hij/zij luistert naar de kwaliteiten en ervaringen van medewerkers, heeft vertrouwen in, geeft ruimte aan en schept kaders voor de collega’s. Toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften. Formuleert goed, niet alleen mondeling maar ook schriftelijk. De voorzitter centrale directie is open, transparant en houdt betrokken partijen op de hoogte van wat er speelt.

 

De voorzitter centrale directie dient in ieder geval te beschikken over;

 • een academisch denk- en werkniveau;
 • ‘onderwijservaring’ in de breedste zin van het woord;
 • ervaring met leidinggeven in het voortgezet onderwijs;
 • ervaring in het leidinggeven aan professionals in een complexe organisatie;
 • ervaring in het leidinggeven aan (cultuur)veranderingen;
 • inzicht in de consequenties van grootstedelijke problematiek voor de ontwikkeling en bedrijfsvoering van de organisatie;
 • de vaardigheid om helder te kunnen communiceren in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als Engels (‘near native’);
 • een heldere onderwijskundige visie en durf, weet deze te vertalen in concreet beleid en daarbij een goede balans tussen sociaal en zakelijk handelen;
 • een grote mate van autonomie voor docenten, zonder vernieuwingen in de weg te staan;
 • hij/zij stimuleert en enthousiasmeert, daagt op een constructieve en productieve manier de locaties uit om een hoger niveau te bereiken (bottom-up);
 • de capaciteit om goede contacten te onderhouden, zowel in de regio als nationaal en internationaal;
 • een breed sociaal, politiek en onderwijs netwerk bij voorkeur in de regio Rotterdam;
 • mediavaardigheid;

 

Daarnaast zijn wij op zoek naar een voorzitter met de volgende kenmerken en stijl, hij of zij:

 • is proactief en ontwikkelingsgericht;
 • kan goed samenwerken;
 • inspireert en is toegankelijk voor alle geledingen binnen de scholengroep;
 • werkt planmatig en cyclisch;
 • is in staat verantwoordelijkheden te delegeren;
 • zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen door anderen effectief bij het probleem en de oplossing ervan te betrekken;
 • evalueert regelmatig en systematisch eigen werkwijze, gedrag en opvattingen;
 • reageert open en respectvol op (ongevraagde) feedback;
 • heeft goede zorg voor het OOP en gaat efficiënt om met verschillende belangen van alle geledingen;
 • signaleert situaties waarin een verandering binnen de organisatie wenselijk en nodig zijn.

 

Ook moet onze nieuwe voorzitter centrale directie iemand zijn die:

 • een gezond evenwicht weet te vinden tussen aandacht voor Wolfert van Borselen en de externe partijen;
 • woord en daad synchroon laat lopen;
 • empathie kan koppelen aan zelfverzekerdheid;
 • binnen vastgestelde kaders, de autonomie van de verschillende Wolfertdirecteuren/-locaties kan waarborgen;
 • inzicht heeft in de verschillende onderwijssystemen en vormen die de Wolfert aanbiedt – specifiek in tweetalig en internationaal onderwijs;
 • sterk is in financieel en operationeel management;
 • mediavaardig en bereikbaar is;
 • aandacht heeft voor netwerken binnen zowel het beroepsonderwijs, tweetalig onderwijs als het internationaal onderwijs - moet bereid zijn internationaal te reizen.

Wij bieden

 • Ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als voorzitter centrale directie en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.
 • Een salaris binnen schaal 16 van de cao voortgezet onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding).
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
 • Een managementfunctie van 1,0 fte.

 

Sollicitatieproces

We zien het cv en de motivatie graag tegemoet voor 30 november 2020. Zowel de brief als cv ontvangen wij graag zowel in het Nederlands als in het Engels. Je kunt deze sturen naar kirsten.vijver@stichtingboor.nl. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Kirsten Vijver, Corporate Recruiter, op nummer 06-34365518. Een assessment of opdracht is mogelijk onderdeel van de procedure.

 

www.wolfert.nl
Meer informatie over de specifieke locaties van de Wolfert van Borselen scholengroep vind je op de websites.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

The Wolfert van Borselen school group’s mission

A high-quality education for active, engaged students in a nurturing, internationally-oriented learning environment – an education in which involved parents can put their trust.

 

The Wolfert van Borselen school group is looking for a new executive principal

 

 

Background

The Wolfert van Borselen school group for public-authority secondary education falls under BOOR, the governing body of the public-authority schools in Rotterdam. BOOR stands for quality in education, which is reflected in the work of the 3,800 staff members we employ at our 75 schools for public-authority primary and special primary education, secondary and special secondary education, all located in the Rotterdam area.

 

Wolfert van Borselen school group

The Wolfert van Borselen school group is attended by around 4,500 students and provides employment to the tune of 480 FTEs. Yet the school group is organised on a small scale, with six schools at seven locations:

 • Wolfert Dalton (recognised Dalton school for junior general secondary education (MAVO), senior general secondary education (HAVO) and pre-university education (VWO),
 • Wolfert Lyceum (recognised Dalton school for HAVO and VWO (with and without Greek and Latin),
 • Wolfert College (two schools for MAVO, HAVO, VWO and an international top-up class),
 • Wolfert Bilingual (recognised school for bilingual HAVO and VWO),
 • Wolfert Lansing (pre-vocational secondary education (VMBO), MAVO and HAVO)
 • RISS-Wolfert van Borselen (international school providing courses leading to the International General Certificate of Secondary Education and the International Baccalaureate).

Each school has its own head and team of mentors and teachers.

 

Organisation

The Wolfert van Borselen school group is run by a central management team comprising the executive principal and a member. The central management team and the heads of the six schools together form the management board. The development, delivery and achievement of overarching policy is a central theme. The central management team has been mandated by BOOR’s executive board to perform certain tasks and bear certain responsibilities, all of which are set down in a management statute. Distribution of responsibilities between and the portfolios of the members of the central management team and further distribution of tasks and responsibilities within the school are also described in the management statute. The central management team systematically assesses each school’s results and the resources and methods used to achieve them.

 

The executive broad has issued a broad mandate to the central management team. Overarching strategic frameworks, to which the executive principal contributes, are decided by the executive board. The executive principal is responsible for developing strategic frameworks and objectives for the school group, ensuring integrated management and determining the school group’s profile. The executive board systematically monitors and assesses the Wolfert van Borselen school group’s results and the resources and methods used to achieve them.

 

The challenge

The Wolfert van Borselen school group has firm roots in the vibrant Rotterdam region – a region that is constantly moving forward. An extremely interesting challenge awaits the new executive principal in

 • continually monitoring, strengthening and improving the quality of teaching at the various schools through the quality assurance cycle;
 • continually working on a warm and challenging working and learning environment;
 • guiding processes of change;
 • providing strategic leadership and vision in developing the international curriculum;
 • strengthening external and international relations;
 • setting up the international campus within the Wolfert school group, adding primary education to its tasks;
 • contributing to building a joint BOOR culture of learning.

 

BOOR’s main priority is to provide high-quality education, and we are constantly seeking ways of improving teaching. Our ambition is to promote citizenship and equal opportunities in the schools. We work with schools outside BOOR’s remit, and with organisations and student-centred organisations and services, and we link support to education. Intake at and progression between schools and sectors run smoothly, as does throughput to further education. Customisation is our watchword. The executive principal applies BOOR’s generic priorities to the Wolfert van Borselen school group, taking on board the specific situation at each of its schools. The executive principal also facilitates collaboration with other BOOR schools in relation to policy on quality and achievement of a joint BOOR culture of learning. This may involve the following: peer reviews, overarching committees and working groups and joint seminars. The executive principal is a member of the board of principals of BOOR schools, and contributes to the development of policy under the leadership of the executive board. The members of the board of principals share responsibility for every school in their remit.

 

The Wolfert van Borselen schools have adopted a shared ambition for quality assurance. Quality assurance must be efficient, cyclical, systematic and comprehensive, using valid and reliable information. Within the school group, the executive principal is responsible for evaluating and improving the quality of teaching, needless to say in collaboration with the heads of school. BOOR’s secondary education sector works at overarching sector level on cyclical, planned quality assurance through cohesive implementation of essential quality assurance activities. These quality assurance activities are included in the secondary education sector’s joint quality assurance cycle. The executive principal plays an important role in all of this.

 

The person we are looking for

The executive principal is a charismatic and decisive leader. They are flexible, with a strong desire to connect and to build on the innovations that have been introduced in the past few years. They respect the qualities and experience of their staff members, trust in them, give them space and create frameworks for them. They are sincerely interested in staff members’ motivations, feelings and needs. They combine eloquence with openness, a transparent attitude and the desire to keep stakeholders informed.

 

The executive principal should in any event possess the following qualities:

 • university level intellectual and professional skills;
 • ‘experience in education’ in the widest sense;
 • experience in secondary school management;
 • experience in managing professionals in a complex organisation;
 • experience in managing cultural change;
 • understanding of the consequences of urban-related problems for the development and operational management of the organisation;
 • the capacity to communicate clearly both in person and in writing in both Dutch and English (near-native level);
 • a clear, bold vision of education and the ability to translate this into policy, striking a balance between socially-driven and business-driven activities;
 • the capacity to allow teachers considerable autonomy, without this forming an obstacle to innovation;
 • the ability to encourage the schools, generate their enthusiasm and challenge them productively and constructively to achieve a higher level (bottom-up approach);
 • the capacity to maintain close contacts, both at regional, national and international level;
 • a wide social, political and educational network, preferably in the Rotterdam region;
 • media skills.

 

We are also looking for the following features and style. The new executive principal

 • is pro-active and development-driven;
 • can work well in collaboration with others;
 • inspires and is accessible to all groups within the school group;
 • works on the basis of plans and cycles;
 • is able to delegate responsibilities;
 • ensures support for and quality of change by engaging effectively with others in addressing problems and seeking solutions to them;
 • regularly and systematically evaluates their own work, behaviour and attitudes;
 • responds openly and respectfully to solicited and unsolicited feedback;
 • takes care of support staff and addresses the various interests of each group efficiently;
 • identifies situations in which change within the organisation is both desirable and necessary.

 

Our new executive principal must:

 • be able to strike a healthy balance in focusing on the Wolfert van Borselen and on external parties;
 • be able to synchronise words and deeds;
 • link empathy to self-assuredness;
 • safeguard the autonomy of the various Wolfert heads and schools, within established frameworks;
 • have an understanding of the various educational systems and types provided by the Wolfert – specifically in bilingual and international education;
 • be a skilled financial and operational manager;
 • possess media skills and be accessible;
 • devote attention to networks within vocational, bilingual and international education, and be prepared to travel abroad.

What we offer

 • Scope to use your knowledge and experience in your work as executive principal and to devote attention to your personal development.
 • A salary within scale 16 as agreed in the collective labour agreement for secondary education (on the basis of experience and education).
 • Excellent conditions of employment.
 • A full-time management job.

 

Application procedure

Please email your CV and letter of application, in both Dutch and English, to kirsten.vijver@stichtingboor.nl by 30 November 2020.For more information on the job, please contact Kirsten Vijver, Corporate Recruiter, tel. (+31) (0)6 343 655 18. The procedure may include an assessment or task.

 

www.wolfert.nl
For more information on the schools in the Wolfert van Borselen school group, please go to the relevant website.
Geplaatst op:
13 november 2020

Met ingang van:


School:
Wolfert van Borselen scholengroep

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1,0

Salarisschaal:
12

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management