Bestuursvergaderingen

Vergadering 9 december 2015


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

Klik hier voor meer informatie

 

Kernpunten vergadering 9 december 2015:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur
Philip Geelkerken (voorzitter), Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

College van bestuur
Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen

 

Boor services
Dennis van Zundert (concern controller), Roos van der Lee (bestuurssecretaris, verslag)

 

Met kennisgeving afwezig: Farid Azarkan, Laura van Geest

 

Mededelingen

Het koersdocument, het jaarplan en de begroting 2016, de tweede voortgangsrapportage 2015, het inspectierapport bestuurlijk handelen en de brief over het voorgenomen besluit locatie Klimop zijn besproken met de commissie ZOCS van de gemeenteraad Rotterdam. Het overleg is in goede sfeer verlopen en er was waardering voor de richting waarin BOOR beweegt en het harde werk. Over de koers werd opgemerkt dat het onderscheidende van BOOR er niet duidelijk uitspringt. Door het algemeen bestuur wordt besproken dat het koersdocument een groeidocument is en dat het onderscheidende van BOOR komende tijd meer aandacht zal krijgen. Daarnaast zal dit vooral uit concrete handelingen zal moeten blijken.  

 

Toezichtkader

Het concept toezichtkader ligt voor ter bespreking. Het document biedt een goede basis om mee te starten in 2016. Het kader wordt BOOR-breed ingezet en strookt met de bestuurscontracten. Het is een groeidocument: het zal in de loop van de tijd nog verder verbeterd en aangevuld worden.

 

Het toezichtkader wordt vastgesteld en zal worden verzonden aan de inspectie en de gemeenteraad van Rotterdam. Afgesproken wordt, dat het document in 2016 verder wordt doorontwikkeld. Bepaalde thema’s worden geoperationaliseerd, en er zal een afweging plaatsvinden of er ook enkele politiek-maatschappelijke thema’s zullen worden opgenomen. Het kader wordt eind 2016 geëvalueerd en bijgesteld voor 2017.

 

PAC

De uitwerkingen van de Promise Academy Charlois op financieel, huisvestings- en onderwijskundig gebied worden besproken. De afgelopen tijd is gebleken dat het draagvlak voor de PAC bij de betrokken scholen steeds groter wordt. Stichting de Verre Bergen en NPRZ steunen PAC en nemen plaats in de klankbordgroep die opgericht wordt. Er ligt een gedegen plan, waar we mee van start kunnen.

 

In de bespreking die volgt wordt waardering geuit voor het concept en voor de betrokkenen die veel werk hebben verzet. PAC is een totaalconcept waarmee daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan doorlopende leerlijnen. Er zijn nog zaken die moeten worden uitgewerkt, zoals de bestuurlijke inbedding, de exploitatie en de huisvesting. Deze hoeven een inhoudelijke start niet in de weg te staan. Begin 2016 zullen deze zaken in de audit commissie worden besproken en daarna neemt het algemeen bestuur een go / no go besluit.

 

Overige agendapunten
  • Vervolg evaluatie aanbevelingen commissie Governance Openbaar Onderwijs: het algemeen bestuur gaat akkoord met de opdrachtformulering. Het is een vervolg op het onderzoek van vorig jaar naar de aanbevelingen. Toen kon nog niet van alle maatregelen de werking vastgesteld worden, zoals cultuurverandering. BOOR en gemeente zijn gezamenlijk opdrachtgever.
  • Instroom leerplichtige anderstalige nieuwkomers: er ligt een notitie over de aanpak van de organisatie van dit onderwijs. Nu de instroom groeit, is de organisatie hiervan stevig in ontwikkeling. Hiervan wordt met dank kennis genomen.

 

Rondvraag en sluiting

De voorzitter, Philip Geelkerken, spreekt zijn dank uit namens het algemeen bestuur voor het vele mooie werk dat verzet is op de scholen, door de teams, vrijwilligers en de ouders. De lijn is goed, de inzet en het enthousiasme van de organisatie en het bestuur worden zeer gewaardeerd, en het algemeen bestuur ziet er naar uit om de ontwikkelingen komend jaar samen met BOOR verder inhoud en vorm te geven.


Tijd:
18.30-21.00 uur

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam


Document