Bestuursvergaderingen

Vergadering 25 januari 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

Klik hier voor meer informatie

 

Kernpunten vergadering 25 januari 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur
Philip Geelkerken (voorzitter), Marianne van den Anker (vanaf punt 12), Miriam Scha, Paul Zevenbergen, Farid Azarkan

 

College van bestuur
Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen

 

Boor services
Dennis van Zundert (concern controller), Roos van der Lee (bestuurssecretaris, verslag)

 

Met kennisgeving afwezig: Laura van Geest

 

Publieke tribune
Widad Hannati-Aberkan en Rob van den Heuvel (Concern Auditing gemeente Rotterdam) 

 

Mededelingen

Bij de mededelingen wordt gesproken over de aard van het geschil dat de gmr-vo heeft ingediend. De gmr-vo wil graag een onafhankelijk advies over de problematiek rond de plaatsingswijzer. Ook wordt er gevraagd naar de status het project kwaliteitsverbetering. Dit project loopt goed: het aantal scholen met een waarschuwing, attendering of het predicaat zwak of zeer zwak is gehalveerd.

 

Twee scholen van BOOR hebben het predicaat excellent ontvangen: Wolfert TTO VO en De Piloot. Het bestuur complimenteert de scholen met deze prestatie.

 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft een studiereis naar Finland georganiseerd, waar zij ook schoolbesturen voor uitgenodigd hebben. Op verzoek van BOOR zijn er ook enkele directeuren en leerkrachten uitgenodigd. Tijdens de reis nemen de deelnemers de succesfactoren van het onderwijssysteem in Finland onder de loep en zullen zij enkele scholen bezoeken. Ter voorbereiding op de reis zullen leden van ZOCS op 6 april drie BOOR-scholen bezoeken.

 

Ziekteverzuim

Er ligt een notitie voor met het overzicht van de ziekteverzuimcijfers van 2015. De onderwijscommissie heeft de notitie al voorbesproken en daar is de afspraak gemaakt, dat de notitie zal worden uitgebreid met een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen en een nadere analyse van de oorzaken van het verzuim.

Tijdens de bespreking door het algemeen bestuur komen de volgende zaken aan bod:

  • Het terugdringen van ziekteverzuim vraagt om een cultuuromslag, en zulke processen gaan altijd langzamer dan we zouden willen.
  • De rapportage kan sterker. Een nadere analyse van de cijfers zou nieuwe inzichten kunnen geven (bijvoorbeeld: wat is de man/vrouw verdeling qua ziekteverzuim, hoe is de verdeling in leeftijd, is er een relatie met de schoolgrootte). Het is belangrijk om verklarende factoren te vinden. Ook is het advies om niet te blijven hangen in plannen, verkenningen en onderzoeken. Het gaat tenslotte om de uitvoering van een gestructureerde totaalaanpak van het verzuim.
  • Het speciaal onderwijs laat een mooie daling zien. Het gemiddelde in het vo is goed, maar de individuele scholen laten grote afwijkingen van het gemiddelde zien. Ook in deze sectoren is nadere analyse nodig.

 

Maatschappelijke thema's

Het algemeen bestuur wil gestructureerd over bepaalde maatschappelijke thema’s van gedachten wisselen tijdens de bestuursvergaderingen. Hier is een procesvoorstel voor gemaakt, dat tijdens de vergadering besproken wordt. Elk maatschappelijk thema dat in het algemeen bestuur aan de orde komt, moet leiden tot concrete voorstellen hoe BOOR zich tot het onderwerp verhoudt, waar het thema thuishoort en hoe BOOR ermee aan de slag kan gaan. Op de volgende vergadering zal het thema ‘ouderbetrokkenheid’ op de agenda staan.

 

Promise Academy Charlois

Er ligt een notitie op tafel over de stand van zaken van de PAC. Deze is voorbesproken in de auditcommissie, met name rond de onderwerpen huisvesting en financiën. De belangrijkste aandachtspunten zijn reële leerlingprognoses en mogelijk externe financiering. De inhoudelijke ontwikkeling van het concept kan eventueel in de onderwijscommissie geagendeerd worden.

 

Het onderwerp ‘leerplichtige anderstalige nieuwkomers’ wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.


Tijd:
18.30-21.00 uur

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam