Bestuursvergaderingen

Vergadering 21 april 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 

Klik hier voor meer informatie

 

Kernpunten vergadering 21 april 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur
Philip Geelkerken (voorzitter), Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen, Farid Azarkan, Laura van der Geest

 

College van bestuur
Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen

 

Boor services
Dennis van Zundert (concern controller), Roos van der Lee (bestuurssecretaris), Trudie Eiting (secretaresse cvb)

 

KPMG

Wim Touw (punt 8, jaarverslag)

 

Publieke tribune

Dorieke Hammink (communicatieadviseur BOOR)

 

Mededelingen

Bij de mededelingen doen de leden van het algemeen bestuur verslag van hun ervaringen bij de GMR-vergaderingen, die zij in april hebben bijgewoond.

 

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Het jaarverslag en de jaarrekening liggen voor ter vaststelling. De stukken zijn reeds besproken in de auditcommissie en de onderwijscommissie. Opmerkingen uit beide overleggen zijn in de documenten verwerkt, en beide commissies geven positief advies. Ook KPMG adviseert het algemeen bestuur om de jaarrekening vast te stellen.

 

Na bespreking worden het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. De stukken kunnen daarna ter goedkeuring verzonden worden aan de gemeenteraad.

 

Driemaandsrapportage 2016

Ook de driemaandsrapportage over de periode januari tot en met maart ligt voor ter vaststelling. Tijdens de bespreking wordt onder andere verzocht om de kwartaalcijfers van het ziekteverzuim in de rapportage op te nemen en gevraagd om expliciet te vermelden hoe de ABP-premie is doorberekend in de getallen. Naar aanleiding van de rapportage wordt afgesproken om het strategisch personeelsbeleid te agenderen voor de vergadering van juni. Het algemeen bestuur keurt de rapportage goed, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Ook deze rapportage wordt naar de gemeenteraad verzonden.

 

Terugblik Retraite 16 maart 2016

Het bestuur vond het in alle opzichten een positieve dag.

 

Audit Governance door Concern Auditing

Het conceptrapport van Concern Auditing over het vervolgonderzoek naar invoering en werking van de aanbevelingen governance van de commissie GOO ligt voor. Er zijn geen opmerkingen of vragen. Het bestuur concludeert dat het onderzoek goed is verlopen en dat de uitkomsten positief zijn.

 

Het thema 'ouderbetrokkenheid' wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

Rondvraag en sluiting

Er wordt verzocht om op de langetermijnagenda de volgende onderwerpen op te nemen:

  • De O van Openbaar voor het curriculum.
  • De positie van BOOR op Zuid.
  • Studiesucces binnen BOOR in het vervolgonderwijs.

Ook wordt gevraagd om inzage in de oudertevredenheidsonderzoeken van verschillende scholen.

 


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam