Bestuursvergaderingen

Vergadering 27 juni 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Kernpunten vergadering 27 juni 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Farid Azarkan, Laura van Geest, Miriam Scha, Paul Zevenbergen.

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen.

 

BOOR services

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Trudie Eiting (secretaresse CvB)

 

Publieke tribune

Xandra de Vroom – gemeente Rotterdam

Tekke Bosman – ouder en GMR VO kandidaat

 

Afwezig met kennisgeving

Marianne van den Anker (lid AB)

Dennis van Zundert (concern controller)

 

Mededelingen

Bij de mededelingen doet het AB verslag van de bespreking van de jaarstukken en de financiële documenten uit het eerste kwartaal met de commissie ZOCS van de gemeenteraad. De Raad is blij met de voortgang die geboekt wordt. Het college van bestuur deelt mee dat er een nadere analyse volgt van de vijf leerlingen die vrijstelling van onderwijs hebben gekregen bij BOOR, zoals een vergelijking met andere grote steden.

 

Ouderbetrokkenheid

AB-lid Farid Azarkan verzorgt een inleiding/presentatie over ouderbetrokkenheid, onderdeel van de gespreksagenda van maatschappelijke thema’s die het algemeen bestuur op 14 maart 2016 heeft vastgesteld. Naar aanleiding van zijn presentatie vraagt het algemeen bestuur aan het college van bestuur om voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur een half A-4tje te maken over de suggesties die aan de orde zijn gekomen.

 

Strategisch HRM beleid

De strategische HRM notitie is door de onderwijscommissie met een positief advies doorgeleid. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn in het stuk dat nu aangeboden wordt verwerkt. Ook het algemeen bestuur is positief over de notitie en stelt het strategisch HRM beleid vast. Er wordt nog een opmerking gemaakt die een plek moet krijgen in het beleid, namelijk dat BOOR investeert in medewerkers door ruime opleidingsmogelijkheden te bieden.

 

Werking toezichtkader

Besproken is de notitie over de voortgang van de doorontwikkeling van het toezichtkader dat het algemeen bestuur in december 2015 heeft vastgesteld. Het toezichtkader komt in de vergadering van het algemeen bestuur op 31 oktober opnieuw aan de orde. Dan zal besproken worden hoe het algemeen bestuur vindt dat het toezichtkader werkt voor het intern toezicht en welke indicatoren voldoen en niet voldoen.

 
Visie op de bedrijfsvoering

De conceptnotitie waarin de sturing en bedrijfsvoering binnen BOOR voor de komende vier jaar staat beschreven is uitgebreid besproken door de audit- en de onderwijscommissie. De notitie is eveneens becommentarieerd door kritische vrienden Pieter Hendrikse (oud-bestuurder OMO) en Natasja Langerak. De reacties worden verwerkt en in september wordt de notitie ter voorlopige vaststelling geagendeerd in het algemeen bestuur.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam