Bestuursvergaderingen

Vergadering 19 september 2016


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 
Kernpunten vergadering 19 september 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Paul Zevenbergen.

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Didier Dohmen, Anne de Visch Eybergen.

 

BOOR services

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Dennis van Zundert (concern controller)

Corine Ferwerda (secretaresse CvB)

 

Gasten

Ayla Tetik (extern belangstellende)

Rob Fens (Rector Wolfert van Borselen Scholengroep)

 

Afwezig met kennisgeving

Miriam Scha (lid algemeen bestuur)

Farid Azarkan (lid algemeen bestuur)

 

Mededelingen

De gmr vo is uitgebreid naar 22 leden, waaronder vier leerlingen. Anne de Visch Eybergen nodigt deze leerlingen uit voor een nadere kennismaking.

 
Overeenkomst Lansingerland inzake Wolfert PRO

Het Algemeen bestuur gaat akkoord met de nieuwbouw van Wolfert PRO in Lansingerland. Dit vergt ook een besluit van de gemeenteraad van Lansingerland. Daar wordt het voorstel 27 oktober besproken.

 
De O van Openbaar

Er ligt een notitie op tafel over de ‘O van Openbaar’: de identiteit van het openbaar onderwijs in Rotterdam. De notitie is voorbesproken in de onderwijscommissie. Hier is opgemerkt dat we bij BOOR het gesprek moeten voeren over de niet-onderhandelbare, universele waarden die we met elkaar delen. Binnen de scholen moet ruimte gemaakt worden voor dit gesprek; hoe dat gesprek invulling krijgt is aan de scholen zelf. Daarnaast is besproken hoe de identiteit weerspiegeld wordt in de locatie, sfeer, veiligheid en onderwijskwaliteit van de BOOR scholen.

 

Tijdens de bespreking van de notitie in het algemeen bestuur worden allereerst de complimenten uitgesproken voor de notitie. Dit onderwerp gaat over het DNA van BOOR en is daarmee van wezenlijk belang. Het is een thema dat op schoolniveau moet gaan leven, en tegelijk is het een belangrijk agendapunt in gesprek met de gemeenteraad. De Raad houdt immers toezicht op de financiën én de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 

De notitie die er nu ligt is een goed begin. Nu is het van belang door te gaan en binnen BOOR en met de gemeente hierover gesprekken te voeren en beleid te ontwikkelen. Er worden al stappen gezet; zo nemen alle scholen dit thema op in hun schoolplannen.

 

Client Service Plan 2016

Het algemeen bestuur neemt met belangstelling kennis van het client service plan van de accountant.

 
Ziekteverzuim Q2

De ziekteverzuimcijfers van het tweede kwartaal zijn bekend. De ontwikkeling van de verzuimreductie in po en so/vso verloopt positief. Het ziekteverzuim in het vo is in de zomerperiode gestegen, dit heeft de volle aandacht van het College van bestuur. Het algemeen bestuur neemt met belangstelling kennis van de cijfers.

 

Ouderbetrokkenheid

Er is een aanpak op papier gezet voor de uitwerking van het thema ouderbetrokkenheid. Deze aanpak start met het verkrijgen van een beeld van de huidige praktijk in de scholen en het ophalen van goede voorbeelden. De resultaten hiervan worden verder besproken tijdens de retraite van het algemeen bestuur op 5 april.

 

Passend Onderwijs

Er is een notitie Leren is Maatwerk opgesteld, waarin beschreven staat hoe passend onderwijs wordt ingebed in het onderwijs van BOOR. Twee kernthema’s staan hierin centraal:

 • uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen

 • ouders als partner in de onderwijsondersteuning aan hun kind

   

  De onderwijscommissie heeft de notitie besproken op 7 september. Daar is vastgesteld dat er nog cijfers gemist worden (leerlingprognoses en leerlingstromen). Ook ziet de commissie graag opgenomen dat er onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid van ouders van leerlingen die in – en uitstromen. Verder moet er oog zijn voor de ondersteuning van leraren in het reguliere onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan zorgleerlingen, en moeten er goede afspraken gemaakt worden met de gemeente over de samenhang tussen zorg, onderwijs, vervoer en thuis.

   

  Tijdens de bespreking in het Algemeen bestuur worden de complimenten uitgesproken voor de notitie. Het is mooi dat de uitgangspunten en normen beschreven staan. Als aanvulling klinkt ook hier de opmerking om de zaken te staven met data en te onderzoeken wat er in de praktijk lukt, wat werkt en wat niet.

   

  PPO heeft al onderzoek uitgezet naar de manier waarop scholen omgaan met passend onderwijs. De resultaten hiervan kunnen dienen als uitgangspunt voor de analyse bij BOOR. Afgesproken wordt, dat het College van bestuur met een voorstel komt om dit onderzoek te bespreken, inzicht te krijgen in de tevredenheid van ouders en leerlingen bij in- en uitstroom en de manier waarop dit opgenomen wordt in het interne toezichtkader.


Tijd:
18.30-2100

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins hendrikkade 14, Rotterdam


Document