Bestuursvergaderingen

Vergadering 31 oktober 2016


 

Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR aan de Prins Hendrikkade 14 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.30 uur.

 
Kernpunten vergadering 31 oktober 2016:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Paul Zevenbergen, Miriam Scha, Farid Azarkan.

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen.

 

BOOR services

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Dennis van Zundert (concern controller)

Trudie Eiting (secretaresse CvB)

 

Publieke tribune

José Hofman (beleidsadviseur BOOR)

Engelbertus Pronk (ex-leerkracht BOOR)

 

Afwezig met kennisgeving

Didier Dohmen

 

Mededelingen

De gemeente Lansingerland heeft ingestemd met de nieuwbouw van Wolfert PRO.

 
Tweede voortgangsrapportage 2016

De tweede voortgangsrapportage geeft een positief beeld en laat zien dat BOOR de opgaande lijn vasthoudt. De rapportage wordt vastgesteld en gaat naar de gemeente voor bespreking in de commissie ZOCS.


Jaarplan en begroting 2017

Het jaarplan en de begroting liggen ter vaststelling op tafel. Ze zijn uitvoerig besproken in de audit- en onderwijscommissie en alle gmr’s hebben ermee ingestemd. Tijdens de bespreking in de vergadering komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Weerstandsvermogen en hoe hiermee om te gaan. De norm van 10% komt in zicht.

  • Leerlingprognoses: hebben we daar goed zicht op.

  • Scholingsbudget: volgens de cao heeft elke medewerker recht op een scholingsbudget van € 500. BOOR wil de ontwikkeling van medewerkers in lijn met de organisatie stimuleren. Dat houdt ook in dat medewerkers toestemming kunnen krijgen om boven die € 500 euro uitgaan.

Na de verwerking van enkele wijzigingen worden jaarplan en begroting vastgesteld. Ze gaan ter goedkeuring door naar de gemeenteraad.

 

Werking toezichtkader 2016

Dit jaar is voor het eerst gewerkt met het eigen toezichtkader. De organisatiedoelen hebben hierin een plek gekregen. De informatie uit het toezichtkader is de basis voor het gesprek op alle niveaus. Het is bovendien een monitoringsinstrument voor bestuur en (bovenschoolse) directeuren. Het algemeen bestuur is positief over de progressie en spreekt haar waardering uit voor al het werk dat hierin zit.

 

Afgesproken wordt, om het gemeentelijke toezichtkader te integreren in het interne toezichtkader. Hierin zijn ook de indicatoren van de onderwijsinspectie en Leren Loont opgenomen. Over een aantal indicatoren willen we nog verder doordenken en praten. Zijn het de goede operationalisaties en de juiste normen? Het college van bestuur maakt dit onderwerp van gesprek met de bovenschools directeuren en rectoren.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
BOOR Bestuurskantoor, Prins Hendrikkade 14, Rotterdam


Document