Bestuursvergaderingen

Vergadering 30 oktober 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 

 

Kernpunten vergadering 30 oktober 2017:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

Trudie Eiting (secretaresse cvb/verslaglegging)

 

Mededelingen
 • Erik van Ruijven stelt zich voor, hij is de nieuwe rector van het Libanon Lyceum. Hij vertelt wat zijn belangrijkste speerpunten zijn voor de komende jaren:
  • Gezamenlijke visie neerzetten met team;
  • Het onderwijs wereldklassenconcept herijken en invoeren in onder- en bovenbouw;
  • Kwaliteit en uitbreiding huisvesting.
 • Werving nieuw lid algemeen bestuur: de eerste gesprekken vinden plaats op 18 december.
 • Bij de werving van een nieuw hoofd HR voor BOOR Services wordt Miriam Scha betrokken.

 

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling wordt vastgesteld, met enkele toevoegingen:

 • Bij de portefeuille van Huub van Blijswijk wordt toegevoegd bevordering én sturing op de integraliteit van de organisatie, en digitale geletterdheid (scholing en inrichting curriculum).
 • Bij de portefeuille van Renata wordt aan HRM beleid toegevoegd: focus op personeelsplanning.

 

Tweede voortgangsrapportage 2017

De voortgangsrapportage ligt op tafel om vastgesteld te worden. Hij is al besproken in de audit- en onderwijscommissie. Er worden enkele tekstuele wijzigingen voorgesteld. Ook vraagt het ab aandacht voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in het vo. Daarnaast moet nog een check plaatsvinden of de punten vanuit de commissie ZOCS meegenomen zijn in de rapportage.

De voorzitter geeft zijn complimenten voor al het voorwerk dat verricht is door de commissieleden en de mensen van BOOR Services. De rapportage wordt vastgesteld.

 

Jaarplan en begroting 2018

Ter vaststelling staan het jaarplan en de begroting op de agenda. Op basis van bespreking in de audit- en onderwijscommissie zijn al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het algemeen bestuur spreekt haar waardering hiervoor uit en staat klaar om het jaarplan ten uitvoer te brengen.

De volgende opmerkingen worden nog meegegeven:

 • Verzoek om de tekst bij doorgaande leerlijnen aan te scherpen;
 • Eens met de suggestie uit de oplegger om het koersdocument te herijken;
 • Grijp het lustrum aan om de prioriteiten uit het jaarplan voor het voetlicht te brengen en uit te voeren;

 

Het algemeen bestuur stelt het jaarplan en de begroting vast. De stukken zullen aangeboden worden aan de gemeenteraad.

 

Inkoopcoöperatie

Aan het algemeen bestuur wordt instemming gevraagd om de Inkoopcoöperatie mede op te richten en er lid van te worden. Tijdens de bespreking wordt onder andere het volgende opgemerkt:

 • Graag een evaluatie van de daadwerkelijke besparing die het lidmaatschap ons oplevert. Kosten zijn € 9.000 euro per lid, ook voor BOOR, met een redelijk perspectief als meer besturen zich aansluiten.
 • Het was mooi geweest als dit initiatief bij Surf had kunnen aansluiten. Organisatorisch is dat ingewikkeld, maar inhoudelijk gebeurt dit in de toekomst wellicht wel.
 • Advies om ook lokale ondernemers in de aanbesteding te betrekken.
 • Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de consequenties bij uittreding.

 

Het college van bestuur neemt deze opmerkingen mee naar de Inkoopcoöperatie. Het algemeen bestuur gaat onder  voorbehoud van de gemaakte opmerkingen akkoord met mede-oprichting van de Inkoopcoöperatie.

 

Rondvraag en sluiting
 • Paul Zevenbergen meldt dat hij input zal geven voor een interne masterclass over excellente scholen, die plaatsvindt op maandag 27 november.
 • Marianne van den Anker laat weten dat zij vanaf volgende week columnist wordt voor het ADRD. Haar rol is om te beschrijven wat er in de stad leeft.

Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam


Document