Bestuursvergaderingen

Vergadering 11 december 2017


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van stichting BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. 

 

Kernpunten vergadering 11 december 2017:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha

(verhinderd: Paul Zevenbergen)

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

 

Mededelingen
  • De werving van een nieuw AB lid ter opvolging van Farid Azarkan loopt. Na een besluit over de voorkeurskandidaat worden de gmr’s om advies gevraagd. De benoeming door de gemeenteraad staat in februari 2018 gepland vóór de verkiezingen.
  • Er wordt gerapporteerd over een project voor werkdrukverlaging. Als dit project succesvol is zal de aanpak breder worden toegepast.
  • Op verzoek van de PO Raad heeft Huub een coördinerende rol op zich genomen om namens de grote steden het gesprek te voeren met OCW over de onderwijsachterstandsmiddelen.

 

Toezichtkader 2018

Het concept toezichtkader heeft nog een laatste slag nodig, waarna het in de vergadering van februari 2018 vastgesteld kan worden. Die laatste slag betreft het creëren van meer samenhang tussen de bestuurscontracten en het toezichtkader.

 

Zelfevaluatie algemeen bestuur

In november heeft het algemeen bestuur een zelfevaluatie gehouden. De conclusie is dat de samenwerking goed verloopt en dat het toezicht door de gemeenteraad een focus moet hebben op financiën, de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. Het gesprek met de raad over onderwijs in Rotterdam verdient volgens het algemeen bestuur verbreding: het gaat om veilig en gezond opgroeien in Rotterdam. BOOR (met de andere schoolbesturen) en de gemeente zijn hierin partners, het gaat immers om de samenhang tussen onderwijs, zorg, veiligheid, welzijn, enzovoort.

De volgende zelfevaluatie zal plaatsvinden onder begeleiding van een externe deskundige.

 

Ziekteverzuim

Er ligt een notitie op tafel over het ziekteverzuim, waarin de cijfers zijn geanalyseerd en gerelateerd aan landelijke cijfers. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt binnen BOOR (stand eind september) op 6.67%. We constateren na een aanvankelijke stijging begin 2017 (mogelijk te verklaren uit een conversie) sinds de zomermaanden een stabilisatie in het cijfer. Inmiddels zien we een geringe daling. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze doorzet. De bulk van de verzuimduur ligt tussen zes weken en een jaar. Het gewogen verzuim is het afgelopen kwartaal niet verder gestegen, maar daalt ook nog niet.

 

BOOR streeft naar een ziekteverzuim van 6% of lager. Deze gewenste waarde wordt gevonden in het Voortgezet Onderwijs, BOOR Services en de scholengroep Zuidwest in het Primair Onderwijs. Het ziekteverzuim in de scholengroep Voortgezet Speciaal Onderwijs benadert de 6%. In de vergelijking met het landelijke verzuimrapport wordt duidelijk dat de sectoren SO en VO onder landelijke waarden zitten. De drie overige scholengroepen Primair Onderwijs zitten boven de gewenste waarden.

 

Het beeld is dat het ziekteverzuim stijgt naar mate de leeftijd hoger is. De cijfers geven de indicatie dat dit in het Voortgezet Onderwijs later aan de orde is dan in de andere sectoren. De hypothese dat er ook een hoger dan gemiddeld verzuim zichtbaar zou kunnen zijn onder jongere vrouwen, die werk en gezin combineren, wordt niet bevestigd in de cijfers.

 

Naast de interventies die al genomen zijn om ziekteverzuim te reduceren, wordt komende periode gezondheidsbeleid ontwikkeld, in aanvulling op de huidige meer curatieve aanpak. Ook worden in dit schooljaar diverse masterclasses gehouden rond gezondheidsbeleid voor directeuren.

 

Rondvraag

Bij de rondvraag spreekt de voorzitter van het algemeen bestuur Philip Geelkerken zijn dank en waardering uit aan alle collega’s in de scholen van BOOR, bij BOOR Services en het college van bestuur. Dank aan allen die dag in dag uit bijdragen aan het beste onderwijs aan de leerlingen van Rotterdam.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam