Bestuursvergaderingen

Vergadering 19 februari 2018


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. 

 

Kernpunten vergadering 19 februari 2018:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Laura van Geest, Marianne van den Anker, Miriam Scha, Paul Zevenbergen

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

Trudie Eiting (secretaresse cvb/verslaglegging)

 

Mededelingen
  • De benoeming van nieuw ab-lid Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 22 februari.
  • Op korte termijn start de procedure voor de opvolger van Laura van Geest, die afscheid neemt per 1 januari 2019. Er zal een profiel worden opgesteld, dat voor advies zal worden voorgelegd aan de gmr’s.
  • Er is een goed gesprek geweest met de commissie ZOCS over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 

Lerarentekort

Er ligt een schriftelijke mededeling op tafel over de aanpak van het lerarentekort. In een taskforce verkennen we de verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Onder andere de mogelijkheden van zij-instromers worden hier onderzocht en uitgewerkt. Tijdens de bespreking worden verschillende suggesties en aanvullingen gedaan om de aanpak verder uit te werken. Nog voor de zomer komt het onderwerp opnieuw op de agenda.

 

Toezichtkader 2018

De goede lijn is ingezet met dit document. Wel wordt de zorg geuit dat het instrument haar doel niet voorbij moet schieten. Het is de bedoeling dat het de administratieve lastendruk zou verlagen, maar is daar nu nog te uitgebreid voor. Volgend jaar kan het met meer focus en nog helderder worden ingericht. Het toezichtkader wordt vastgesteld.

 

Lokale verkiezingen en BOOR

Er ligt een document op tafel dat het college van bestuur heeft opgesteld om te bespreken met de fractieleiders van de raadsfracties. Het algemeen bestuur geeft nog enkele opmerkingen mee. Onder andere om samen met de politiek/gemeente op te trekken op het gebied van het lerarentekort en om het onderwijs in samenhang met andere aspecten van het lokale beleid te bekijken.

 

ICT-kaders

Ter kennisname ligt er een notitie met de ICT kaders op tafel en een notitie voor de gmr’s hierover. De aanbeveling wordt gedaan om steeds te bewaken dat BOOR als geheel met één kader en één ambitieniveau werkt. Wel loopt de sector vo een stuk vooruit ten opzichte van de andere sectoren, en is er dus wat achterstand in te lopen voordat het ambitieniveau gelijk kan worden getrokken.

Dit onderwerp komt op korte termijn terug op de agenda van het cvb.

 

Inkoopkader

Met belangstelling is kennisgenomen van het herziene inkoopkader.

 

Aanpak informatiebeveiliging

Het plan van aanpak voor informatiebeveiliging ligt voor. BOOR loopt op schema, maar het tijdspad is zeer krap. Er is voorzien in een chief information security officer en in een privacy officier. Het privacyreglement is aangepast op het punt van gegevens van personeel dat ingehuurd wordt.

Het onderwerp komt terug op de agenda bij de volgende vergadering.

 

Rondvraag en sluiting

V: Is BOOR aangesloten bij de IT campus?

A: alle basisscholen zijn aangesloten en gaan hier gebruik van maken. Het convenant hiervoor is getekend.

 

V: Er bestaan initiatieven om thuiszitters in een apart klasje samen te brengen. Biedt dit aanknopingspunten voor BOOR?

A: Hier zijn we samen met PPO mee bezig. Aparte klassen zijn er wel, met name bij Yulius. De helft van de thuiszitters bij BOOR heeft een verwijzing naar het speciaal onderwijs en de andere helft zou een passende plek in het speciaal basisonderwijs moeten kunnen krijgen.

In het voortgezet onderwijs wordt per leerling gemonitord wat de stand van zaken is, zowel op school als bij Koers VO.

 

De onderwerpen beoordelingscriteria en gezonde scholen worden opgenomen op de termijnagenda.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam


Document