Bestuursvergaderingen

Vergadering 17 april 2018


Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op de Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar.

 

Kernpunten vergadering 17 april 2018:

 

Aanwezig

Algemeen bestuur

Philip Geelkerken (voorzitter), Marianne van den Anker, Laura van Geest, Miriam Scha, Bert Wijbenga, Paul Zevenbergen,

 

College van bestuur

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss

 

Roos van der Lee (bestuurssecretaris)

Rob van Butselaar (concern-controller)

Trudie Eiting (secretaresse cvb/verslaglegging)

 

Mededelingen
  • Laura van Geest verlaat het algemeen bestuur per 1 januari 2019. Er is een profiel opgesteld voor de werving van haar opvolger. Deze opvolger dient specifiek expertise te hebben op het terrein van financiën en ICT. Het profiel ligt voor advies bij de drie GMR-‘s, daarna zal de werving starten.

 

Lerarentekort

Naar aanleiding van het verslag van de vorige keer wordt gevraagd naar de stand van zaken Lerarentekort. Renata Voss geeft informatie:

  • Na selectiegesprekken is er nog een groep van 40 potentiele zij-instromers over. Voor hen willen we een aparte klas opzetten bij de pabo;
  • We benaderen zelf actief Rotterdamse initiatieven waar we verwachten medewerkers te treffen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs;
  • Er zijn middelen voor werkdrukverlaging beschikbaar gekomen voor de scholen.

 

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Het jaarverslag en de jaarrekening liggen op tafel om vastgesteld te worden. De accountant is aanwezig om de hoofdlijnen uit het accountantsverslag toe te lichten. Tijdens de bespreking wordt uitgebreid stilgestaan bij het resultaat van 2017. Ook krijgt de toekomstige wijziging van de richtlijnen voor de jaarrekening de nodige aandacht, die gevolgen heeft voor de vorming van de onderhoudsvoorziening.

 

Resultaat 2017

Het resultaat is positief. Wat gaat er gebeuren met het bedrag dat boven de begroting gerealiseerd is? Er wordt gekozen om met een bedrag van € 1 miljoen een bestemmingsreserve voor onderhoud van huisvesting te creëren. De reden hiervoor is:

  1. Het nog onbekend wat er de komende tien jaar aan onderhoud vereist is.
  2. Er is een wijziging in de richtlijnen voor de jaarrekening op komst, waardoor er mogelijk een hoger bedrag gereserveerd moet worden.

 

Aanpassing richtlijnen

Wat gaat er veranderen? Op dit moment gebruikt BOOR als voorziening voor groot onderhoud een combinatie van financiering uit de onderhoudsvoorziening en de eigen begroting van scholen. De verwachting van de accountant is dat de interpretatie van de richtlijn zo wordt aangepast, dat deze variant niet meer mag. Er blijven dan twee varianten over: een grotere voorziening opbouwen of activeren en afschrijven.

 

Beide hebben consequenties voor het weerstandsvermogen. Het bestuur geeft opdracht om de impact van de wijziging te onderzoeken en te bepalen welke variant wenselijk is voor BOOR. Het punt komt een volgende keer terug op de agenda.

 

Overige opmerkingen bij het jaarverslag

Het algemeen bestuur spreekt waardering uit voor het jaarverslag en de bijbehorende infographic. Als algemene opmerking wordt meegegeven dat we volgend jaar meer aandacht dienen te besteden aan de duiding bij onze cijfers.

 

Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en gaat akkoord met verzending van het document naar de gemeenteraad.

 

Eerste voortgangsrapportage 2018

Er worden enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder andere de CAO-VO komt aan bod en het advies van de VO-Raad over uitbetaling salarisverhoging zonder afgesloten CAO. Ook wordt de vraag gesteld hoe het staat met de voortgang van de Strategische Personeelsplanning (SPP).

 

Wat betreft het advies van de VO-Raad: het college van bestuur geeft aan een eigen afweging te zullen maken op basis van het advies en draaiboek van de VO-Raad, én hierover met lokale collega-besturen af te stemmen.

 

Wat betreft de SPP: dit onderwerp komt op de komende agenda van de onderwijscommissie. Hoewel het nog niet af is, is het kwantitatieve deel dan zeker gereed voor bespreking.

 

De voortgangsrapportage wordt vastgesteld en zal ter goedkeuring naar de gemeente worden gestuurd.

 

Retraite 2018

Het algemeen bestuur gaat akkoord met de voorgestelde agenda. Specifiek wordt gevraagd om de publicatie van de Onderwijsinspectie – de Staat van het Onderwijs - bij de voorbereiding te betrekken.

 

AVG

Er ligt een update over de implementatie van de AVG bij BOOR op tafel. BOOR is in control. Het algemeen bestuur roept op om zo snel mogelijk convenanten te sluiten met zorg- en andere instellingen om gegevens te mogen uitwisselen in het belang van de leerlingen.

 

Rondvraag en sluiting

Bestuurslid Bert Wijbenga was voor het eerst aanwezig bij een vergadering van het algemeen bestuur. Hij geeft aan dat hij de vergadering leuk en interessant vond. Informeel heeft hij inmiddels een aantal scholen bezocht.


Tijd:
18.30-21.00

Locatie:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam